Kvalitet och miljö

Vi är certifierade enligt :   SS EN 1090-1 , SS EN ISO 3834-2 , EN 15085 & ISO 14001

Arbetet med kvalitet, arbetsmiljö & miljö är stående punkter på vår dagordning, och vi arbetar systematiskt mot ständiga förbättringar av vår verksamhet.

 

Alla våra smeder har heta arbeten, svetsbehörighet och ID06.

Miljöpolicy
Vi följer de miljölagar, förordningar och föreskrifter som berör oss.
Vi tänker på att vara energisnåla i den mån det går för att kunna utföra vårt arbete med kvalitet.
En betydande miljöaspekt är att vi använder oss av 100% vattenkraft.
Vi strävar efter att släppa ut mindre kemikalier genom att hitta alternativa arbetssätt.
Vi vänder oss till leverantörer som i första hand är miljö- och kvalitetscertifierade och i andra
hand har någon form av miljö- och kvalitetsarbete.
Vi återvinner och sopsorterar i största möjliga mån för vårt företag. Vi anlitar Lantz skrot &
metall Återvinning för en smidig hantering av inte bara egenproducerat avfall & metallskrot utan
även i våra kundprojekt. Miljöfarligt avfall hanteras enligt gällande bestämmelser.
Vid inköp av nya transportmedel väljer vi miljöbilar.
Vi informerar och utbildar vår personal i om hur miljöarbetet på företaget ska gå till och alla
medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.
Vi arbetar ständigt med att bli bättre på vårt miljötänkande och att aktivt bidra till att miljön
förbättras. Vår ambition är också att hela vår verksamhet, både internt och externt, förknippas
med miljömedvetenhet.
Vi ska i hela vår verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som
möjligt i avvägningen med kvalitet och ekonomi.